fbpx

BTW teruggaaf 2020

BTW teruggaaf na aanschaf van zonnepanelen. In 2020 gaat dit in sommige gevallen veranderen.

 

Hieronder enige zaken die belangrijk zijn voor uw BTW teruggaaf na aanschaf van zonnepanelen. In 2020 gaat dit in sommige gevallen veranderen.

Tenaamstelling facturen

Het is niet toegestaan om eenmaal uitgebrachte facturen te crediteren en daarna op een andere naam opnieuw aan u toe te zenden. Dit betekent betekent dat dit zorgvuldig door de kopende partij moet worden gekozen.

Bij het afsluiten van het koopcontract moet het energiecontract op naam van de koper  staan.

Op naam van de ondernemer of juist op naam van zijn/haar partner?

Voor ondernemers met een eenmanszaak geldt in het algemeen in 2019: als zij reeds een BTW nummer hebben, dan geeft de Belastingdienst geen nieuwe BTW nummer af en kan de BTW op de zonnepanelen worden teruggevorderd bij de reguliere aangifte die de ondernemer doet (in rubriek 5a van de aangifte). Als de ondernemer in kwestie inschat dat hij volgend jaar gebruik kan maken van de Nieuwe KOR (lees verder), dan kan hij deze nieuwe KOR aanvragen voor 20 november 2019. Hij zal dat met ingang van 01-01-2020 worden vrijgesteld voor het doen van aangifte en hoeft dus geen BTW meer af te dragen.

Als de ondernemer in kwestie een jaaromzet van meer dan 20.000 euro heeft exclusief BTW, dan kan hij niet deelnemen aan de nieuwe KOR. Dat betekent dat hij tevens over de zonnepanelen ieder jaar nog BTW moet afdragen. De persoon kan immers niet deelnemen aan de Nieuwe Kor en de panelen leveren volgend jaar ook nog terug aan het net en dus is er sprake van een belaste prestatie voor de Omzetbelasting.

In het algemeen geldt dat het voor ondernemers met een eenmanszaak voordeliger is om de BTW op de zonnepanelen aan te vragen op de naam van de partner. De factuur moet wel op naam staan van deze partner, evenals het op het moment van koop geldende contract met de energieleverancier.

Let tevens op dat als de BTW op de factuur voor de zonnepanelen groter is dan € 2.505,-, en de ondernemer in kwestie wil worden aangemeld voor de Nieuwe KOR, hij dan de BTW gedurende 4 jaar na aanschaf nog moet herzien. Voor deze ondernemers geldt dat hij voorlopig beter kan afzien van de Nieuwe KOR (lees verder). Deze herziening is het gevolg van het feit dat de ondernemer vrijgestelde prestaties gaat verrichten.

Hoe werkt de nieuwe KOR?

De nieuwe KOR komt eraan en draagt de naam OvOb

Particulieren die zonnepanelen installeren en stroom terug leveren aan het energienet kunnen worden aangemerkt als ondernemer voor de Omzetbelasting. Daarmee kunnen zij de BTW die zij betalen op de aanschaf en installatie van zonnepanelen, onder aftrek van een forfaitaire bijdrage voor terug levering van energie aan het energienet, terugvorderen. Tot en met dit jaar kunnen particulieren die daarvoor in aanmerking komen worden vrijgesteld van de administratieve verplichtingen voor de BTW en hoeven zij geen aangifte meer te doen of een administratie bij te houden. Deze regeling is bekend onder de Kleine Ondernemersregeling voor de BTW.

Nieuwe KOR vanaf 2020, de OvOb

De Kleine Ondernemersregeling voor de BTW (KOR) houdt per 1 januari 2020 op te bestaan en zal worden vervangen door de Omzet gerelateerde vrijstelling Omzetbelasting. Waar de huidige KOR een vrijstelling of korting op de af te dragen BTW inhield, is de OvOb een vrijstelling voor ondernemers die minder dan € 20.000,– per jaar omzetten. Onder de KOR konden ondernemers / zonnepaneelhouders die met het forfait werken, worden ontheven van de administratieve verplichtingen. Er hoefde dus slechts eenmaal aangifte te worden gedaan en daarmee was de kous af.

Wat is de nieuwe OvOb precies?

Zonnepaneelhouders die de BTW willen terugvragen van de investering op zonnepanelen, kunnen dit nog steeds doen. Men koopt de zonnepanelen, meldt zich aan bij de Belastingdienst en vraagt de BTW terug. Onder de nieuwe regels vallen deze personen onder de OvOb indien de omzet van deze klant onder de € 20.000 per jaar blijft. Dit is vrijwel bij alle particuliere zonnepaneelhouders het geval. Echter de OvOb kent een vervelende herzieningsverplichting.

Herzieningsverplichting

Indien een persoon BTW terugvordert en direct daarna gebruik wenst te maken van de OvOb, dan vindt er een verplichte herziening plaats  van de teruggevorderde BTW in het eerste jaar. Deze herzieningstermijn bedraagt voor zonnepanelen 5 jaar.

Herzieningsdrempel.

Gelukkig is er voor deze herziening een drempelbedrag ingebouwd. Op het moment dat de jaarlijkse herziening minder is dan € 500,– dan mag deze herziening achterwege worden gelaten. Een snelle rekensom leert dus dat voor investeringen waarop minder dan 2.500,– BTW rust, de regels eigenlijk niet zo zeer veranderen. De BTW kan worden teruggevorderd en deze verandert niet ten opzichte van 2019 onder de KOR.

Voor installaties waarbij de omzetbelasting op aanschaf en installatie van zonnepanelen de grens van € 2.500,– overschrijdt, dient jaarlijks een herziening plaats te vinden als de klant in kwestie kiest om gebruik te maken van de OvOb.

Verplicht deelnemen aan de OvOb?

Het is niet verplicht deel te nemen aan de OvOb. Voor klanten die enkel zonnepanelen hebben aangeschaft waarvan de omzetbelasting voor aanschaf en installatie minder bedraagt dan € 2.500,– is er niets aan de hand en adviseren wij gebruik te maken van de OvOb.

Voor klanten die een grotere installatie hebben waarop meer dan € 2.500,– omzetbelasting is afgedragen, adviseren wij geen gebruik te maken van de OvOb. Dit heeft echter wel als nadeel dat er nog 5 jaar lang BTW aangifte gedaan moet worden. Uiteraard kunnen wij hierbij assisteren.

 

 

Voorbeeld 1: Installatie 4.500 Wp van 10.000 euro exclusief 21% BTW.

Er rust een omzetbelasting van € 2.100,– op de aanschaf en installatie van zonnepanelen. De forfaitaire bijdrage voor het terug leveren van energie bedraagt € 100,–. De klant kan terugvorderen een bedrag van € 2.100,–. Omdat de jaarlijkse herziening (2.100 / 5 = 420) onder de 500,– blijft hoeft deze niet te worden aangegeven en kan de klant gebruik maken van de OvOb. Hij hoeft hierna geen aangiften meer te doen.

Voorbeeld 2: Installatie 9.500 Wp van 15.000 euro exclusief 21% BTW.

Op bovengenoemde installatie rust een bedrag van € 3.150,- aan omzetbelasting. De (jaarlijkse) forfaitaire bijdrage is in dit geval € 200,-. De klant kan in dit geval € 2.950,- terugvorderen van de Belastingdienst. Omdat de jaarlijkse herziening (€ 3.150,- / 5 = € 630,-) boven de drempel van € 500,- uitkomt, dient er jaarlijks een bedrag van € 630,- te worden betaald aan de Belastingdienst, als de klant gebruik maakt        van de OvOb.

Wat gebeurt er als deze klant geen gebruik wenst te maken van de OvOb?

Dan wordt de klant niet vrijgesteld van het doen van aangifte en moet hij het jaarlijkse forfait blijven afdragen aan de Belastingdienst. In totaal moet deze de 4 volgende jaren nog worden aangeven en dit zal de klant, naast de eventuele kosten voor het verrichten van de aangifte, 4 x € 200,- kosten = € 800,-.

De klant betaalt dus € 3.150,- aan BTW en hij moet 5 x € 200,- afdragen. Resteert per saldo dus nog een teruggave van € 2.150,- over de zonnepanelen, kosten voor het indienen van de aangiften achterwege gelaten. Na afloop van deze 5 jaren is de herzieningstermijn voorbij en kan de klant zich alsnog aanmelden om deel te nemen aan de OvOb. Daarna hoeft hij geen aangifte meer te doen.

Investeringen in de jaren 2016 t/m 2019

Voor investeringen gedaan in de jaren 2016 tot en met 2019 waarbij het bedrag aan omzetbelasting de grens van € 2.500,- te boven gaat, zouden in 2020 de herzieningsregels moeten toepassen. Stel dus dat de hiervoor genoemde investering van € 15.000,- euro in 2016 heeft plaatsgevonden, dan moet er in 2020 nog één jaar herziening plaatsvinden, omdat hij automatisch gaat deelnemen aan de OvOb in 2020, zie hierna. Was de aanschaf in 2017 geweest, dan zouden er nog 2 jaren (2020 en 2021) moeten worden aangegeven en betaald.

Deelnemers aan de KOR worden automatisch overgezet naar de nieuwe OvOb.

De personen die momenteel gebruik maken van de KOR worden geacht in 2020 ook gebruik te willen maken van de OvOb. Indien dit niet het geval is, dan moet voor 20 november 2019 een verzoek naar de Belastingdienst  worden gezonden waarbij de klant afziet van deelname aan de OvOb. Hierin kunnen wij assisteren.

Omdat het zeer waarschijnlijk is dat de genoemde herziening over reeds in 2016-2019 gedane investeringen op veel weerstand kan rekenen komt er waarschijnlijk een overgangsregeling waarbij bij investeringen in de genoemde jaren geen herziening plaats zal vinden. Hierover bestaat echter nog geen zekerheid. We houden dit nauwlettend in de gaten en hebben reeds voor ogen welke cliënten eventueel hierdoor geraakt worden.

3-jaarstermijn

Om willekeurig in- en uittreden in de OvOb te voorkomen, geldt er vanaf 2020 een termijn van 3 jaar vastgesteld waarop deelname of niet-deelname in de OvOb van toepassing is.

Voorbeeld

Stel: een klant koopt in 2020 en in 2022 een set zonnepanelen. De BTW bedraagt 2.000 euro op de eerste set en 800 euro op de set van 2022. De eerste set heeft 4.500 Wp en de tweede set heeft 2.400 Wp. De eerste set blijft ook in 2022 liggen en wordt nog gebruikt.

Voor het jaar 2020 vraagt de klant de BTW terug en hij krijgt € 2.000,- minus het forfait van € 100,- teruggestort door de Belastingdienst. Na teruggave van de BTW door de Belastingdienst meldt hij zich om gebruik te maken van de OvOb per 1 januari 2021. Deze vrijstelling geldt nu voor 2021 tot en met 2023. De klant kan en mag dus de BTW over de aanschaf van de zonnepanelen in 2022 niet meer terugvragen.

Als deze klant voorziet dat hij over 2 jaar zonnepanelen gaat bijplaatsen, dan kan hij ervoor kiezen om niet onder de OvOb te vallen. De klant moet dan in 2021 aangifte doen en € 100,- betalen voor de 4.500 Wp die op zijn dak ligt. In 2022 vraagt deze klant de € 800,- terug onder aftrek van een forfait van

€ 140,- voor 6.900 Wp en krijgt hij dus € 660,- terug. Per januari 2023 geeft de klant aan de Belastingdienst aan gebruik te willen maken van de OvOb en wordt hij vrijgesteld. Hij kan dan tot en met 2025 zich niet weer afmelden voor de OvOb.

Genoemde voorbeelden gelden voor de particuliere klant. Wij snappen dat het weer een lastig verhaal is met allerlei uitzonderingen. De belangrijkste wijziging is de herzieningstermijn en deze verdient absoluut aandacht.

Aan deze tekst zijn geen rechten te ontlenen.

Freenergics B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele financiële gevolgen van deze overheidsmaatregel.

Meer weten van de belasting dienst>